Polityka prywatności

§.1
Postanowienia Ogólne

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem stron pankredyt.pl.
2. Niniejsza polityka dotyczy wszystkich serwisów internetowych oraz firm administratora, których dane linki/dane kontaktowe podane są na stronie pankredyt.pl.
3. Administratorem jest Money Beat Sp. z o.o., KRS 0000577778, z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
4. Dane osobowe zbierane przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem pankredyt.pl są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
5. Dla interpretacji terminów stosuje się poniżej opisany słowniczek zgodnie z Polityką Prywatności.
6. Słowniczek terminów:
a. USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH- oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138)
b. DANE OSOBOWE – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
c. ROZPORZĄDZENIE RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
d. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi współadministratorami ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych;
e. SERWISIE – rozumie się przez to strony internetowe dostępne pod adresem pankredyt.pl, za pomocą których świadczone są usługi przez Administratora danych osobowych lub jego partnerów.
f. UŻYTKOWNIKU – rozumie się przez to osobę odwiedzającą serwisy administratora danych osobowych, osobę zamierzającą korzystać lub korzystającą z usług oferowanych przez administratora danych osobowych, w tym osobę składającą wniosek o udzielenie pożyczki gotówkowej poprzez strony internetowe administratora danych osobowych lub jego partnerów.
g. POŻYCZKODAWCY – firma udzielająca pożyczki Użytkownikowi, do której przekazywane są dane
h. UMOWIE O POŻYCZKĘ– rozumie się przez to Umowę Ramową Pożyczki, dotyczącą pożyczki gotówkowej, pożyczki odnawialnej, zawieraną przez firmy pożyczkowe współpracujące z administratorem danych osobowych z Użytkownikiem przy wykorzystaniu formularza umieszczonego w Serwisach administratora.
i. USŁUGODAWCA-osoba lub podmiot świadczący usługi na rzecz innych podmiotów prawa.

§.2
Administrator Danych

1.Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, etc.
2. Usługodawca jest także administratorem danych osobowych partnerów administratora na podstawie odrębnie zawartych umów.
3. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
e. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez ciebie.
f. w zakresie niezbędnym do zawarcia oraz wykonanie Umowy o Pożyczkę, potwierdzenie tożsamości Użytkownika, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji i zgłoszeń nadużyć.
Podstawa prawna: Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy; realizacja obowiązków prawnych i umownych ciążących na Money Beat Sp. z o.o., jako podmiocie przetwarzającym dane osobowe w imieniu pożyczkodawcy, w tym wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
g. Utrzymywanie oraz komunikowanie się przez strony internetowe, w tym poprzez czat, elektroniczne formularze kontaktowe, itp.
Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Money Beat Sp. z o.o., (tj. komunikacja z Użytkownikami) oraz dodatkowo zgoda – w sytuacji, gdy jest to wymagane (np. przepisami prawa telekomunikacyjnego).
h. Marketing bezpośredni i pośredni produktów i usług (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji).
Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Money Beat Sp. z o.o., oraz innych spółek z grupy kapitałowej Loando, (tj. prezentowanie oferty ich produktów i usług) oraz dodatkowo zgoda – w odniesieniu do elektronicznego oraz telefonicznego kanału komunikacji oraz w odniesieniu do marketingu innych spółek z grupy kapitałowej.
i. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku z korzystaniem z Serwisu. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Money Beat Sp. z o.o., (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).
j. Gromadzenie danych nawigacyjnych, w tym informacji o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie.
Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Money Beat Sp. z o.o., (tj. ułatwienie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług).
k. Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji Użytkowników.
Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki związanych z ulepszaniem oferowanych produktów i usług.
l. Zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego; przywrócenie ciągłości działania (np. tworzenie kopii zapasowych).
Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Money Beat Sp. z o.o., (tj. zapewnienie bezpieczeństwa).
m. Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego.
Podstawa prawna: Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości.
4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@moneybeat.pl.
6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
9. Usługodawca nieudostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
10. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
12. Użytkownik, który jedynie odwiedza i przegląda Serwis, nie musi informować o swojej tożsamości, ani ujawniać swoich Danych Osobowych.
13. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
14. Dane osobowe podawane poprzez nasze strony internetowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
15.W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje:
a. Przekazanie danych osobowych do Money Beat Sp. z o.o. jest dobrowolne, w związku z zawieranymi Umowami o Pożyczkę, czy też świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację
b. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na jego adres e-mail Money Beat Sp. z o.o., będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych u jego Partnerów.

§.3
Pliki cookies

1. Witryny www używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez nasze firmy w celu optymalizacji działań.
5. Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies, które są:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
7.Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§.4
Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Money Beat Sp. z o.o., przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Money Beat Sp. z o.o., co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
a. Podmioty przetwarzające: Money Beat Sp. z o.o., korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Money Beat Sp. z o.o. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych
b. Administratorzy: Money Beat Sp. z o.o., korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników.
2. Lokalizacja: Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. W przypadku skierowania żądania Money Beat Sp. z o.o., udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§.5
Czas przetwarzania danych osobowych

1. Okres przechowywania danych osobowych przez Money Beat Sp. z o.o., zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:
a. w związku z wykonaniem Umowy o Pożyczkę oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.);
b. w związku z utrzymywaniem oraz komunikowaniem się przez strony internetowe – przez okres 30 dni;
c. w związku z obsługą wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Money Beat Sp. z o.o. – do czasu wyjaśnienia sprawy objętej wnioskiem, skargą, reklamacją lub innym pismem kierowanych do Money Beat Sp. z o.o.;
d. w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Money Beat Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
e. w związku z badaniami statystycznymi, działaniami analitycznymi, badaniem satysfakcji – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu wyłącznie w formie zanonimizowanej lub zagregowanej (dane statystyczne);
f. w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres pięciu lat).

§.6
Prawa osób, których dane dotyczą

1. MoneyBeat Sp. z o.o. zapewnia realizację praw osób, których dane dotyczą zgodnie z RODO.
2. Prawo do wycofania zgody – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO:
a. Użytkownik ma prawo do wycofania każdej zgody, jakiej udzielił Money Beat Sp. z o.o.
b. Wycofanie zgody ma skutek od momentu wyrażenia woli cofnięcia zgody.
c. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przez Money Beat Sp. z o.o., przed cofnięciem zgody.

W celu wycofania zgód prosimy o kontakt mailowy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@moneybeat.pl.

3. Prawo dostępu do danych – zgodnie art. 15 RODO:
a. Użytkownik ma prawo uzyskać od Money Beat Sp. z o.o., potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
i. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych
ii .uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską
iii. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

W razie zapytań o swoje dane osobowe prosimy o kontakt mailowy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@moneybeat.pl.

4. Prawo do sprostowania danych – zgodnie z art. 16 RODO:
a. Użytkownik ma prawo żądania od Money Beat Sp. z o.o., niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe.
b. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
c. Użytkownik może wnieść o sprostowanie lub uzupełnienie danych osobowych w formie wiadomości e-mail na adres wskazany w § 2 pkt. 5 Polityki Prywatności.

W celu sprostowania danych prosimy o kontakt mailowy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@moneybeat.pl.

5. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – zgodnie z art. 17 RODO:
a. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
b. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
i. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
ii. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
iii. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
iv. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
v. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Money Beat Sp. z o.o., podlega;
vi. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
c. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Money Beat Sp. z o.o., może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Money Beat Sp. z o.o. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług MoneyBeat Sp. z o.o., czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z umowami o świadczenie usług.

W celu usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt mailowy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@moneybeat.pl.

6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO:
a. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Do czasu rozpatrzenia żądania Money Beat Sp. z o.o., nie będzie wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
b. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
i. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Money Beat Sp. z o.o ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
ii. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
iii. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
iv. gdy wniósł sprzeciw wobec przetwarzania a jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

W celu ograniczenia przetwarzania danych prosimy o kontakt mailowy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@moneybeat.pl.

7. Prawo do przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO:
a. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
b. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Money Beat Sp. z o.o., spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Money Beat Sp. z o.o., nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
c. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
d. Użytkownik ma prawo żądać od Money Beat Sp. z o.o., przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
8. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO.
a. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Money Beat Sp. z o.o., przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing usług Money Beat Sp. z o.o.,
b. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w formie wiadomości e-mail na adres wskazany w § 6 pkt. 2 Polityki Prywatności zawierający informację o rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych usług Money Beat Sp. z o.o.
c. Jeżeli Money Beat Sp. z o.o. uzna sprzeciw Użytkownika za zasadny i nie będzie miał/a innej podstawy prawnej do jego przetwarzania danych osobowych, usunie dane osobowe, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw
do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§.7
Zmiany Polityki Prywatności

1. MoneyBeat Sp. z o.o. zarządzająca Serwisem zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie. Aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej pankredyt.pl.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności można kierować na adres: rodo@moneybeat.pl.
3. Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.