Regulamin

REGULAMIN PORTALU PANKREDYT.PL

Celem regulaminu jest określenie zasad korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem pankredyt.pl, prowadzonego przez firmę Money Beat Sp. z o.o. (właściciel portalu pankredyt.pl) z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru dla przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577778, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 5223040140, REGON 362678227.

DEFINICJE

 1. Serwis – serwis internetowy pankredyt.pl, dostępny pod adresem pankredyt.pl.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z Serwisu, również w celu poszukiwania pożyczki.
 3. Firma pożyczkowa – podmiot, który zajmuje się udzielaniem pożyczek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferta firmy udostępniona jest w Serwisie.
 4. Oferta – oferta pożyczki firmy pożyczkowej, która jest skierowana do Użytkownika przez Serwis pankredyt.pl lub przez firmę pożyczkową.
 5. Polityka prywatności – nieodłączny element „Regulaminu serwisu”. Dotyczy danych zbieranych od Użytkownika Serwisu, uzyskiwanych w procesie rejestracji oraz przy późniejszym korzystaniu z Serwisu.
 6. Login – oznaczenie identyfikacyjne Użytkownika, który wyraża chęć korzystania z Serwisu. Login jest wysłany na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 7. Hasło – ciąg znaków, które służą do identyfikacji Użytkownika. Celem hasła jest zagwarantowanie Użytkownikom Serwisu autoryzowanego dostępu do niektórych usług. Hasło wysyłane jest na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 8. Newsletter – forma elektronicznego biuletynu, który ma informować zarejestrowanych Użytkowników o pojawiających się w ofercie nowościach oraz o wprowadzanych w serwisie lub w usługach zmianach.
 9. Usługodawca – Money Beat Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru dla przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577778, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 5223040140, REGON 362678227
 10. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, o których jest mowa w § 4 i § 5 tego regulaminu.
 11. Pożyczka –pożyczka udzielana Użytkownikowi przez Firmę pożyczkową współpracującą z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Money Beat Sp. z o.o. ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje Użytkowników do stosowania się do jego zasad.
 2. Regulamin wyznacza rodzaje usług, które są świadczone za pośrednictwem Serwisu, warunki oraz reguły korzystania z niego, m.in. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, które są oferowane za jego pośrednictwem.
 3. Każdy Użytkownik chcący korzystać z Serwisu, powinien najpierw zapoznać się oraz zaakceptować treść niniejszego Regulaminu.
 4. Każdy Użytkownik ma obowiązek przestrzegać zasad określonych w Regulaminie. Przez korzystanie z Usług Serwisu Użytkownik automatycznie wyraża akceptację jego warunków, również mówiących o zawarciu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie ma tutaj konieczności zawierania odrębnej umowy. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w zakresie oraz na zasadach, które są określone w Regulaminie.
 5. W sprawach, które nie są uregulowane w niniejszym Regulaminie, a szczególnie mowa o składaniu oświadczeń woli w postaci elektronicznej, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., Dz. U. Nr 11, poz. 66) oraz innych stosownych aktów prawnych.

ZAWARCIE ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów z Użytkownikiem przez Money Beat Sp. z o.o. odnoszących się do świadczenia Usług. Wraz z rozpoczęciem korzystania z Usług udostępnionych przez Serwis, Użytkownik automatycznie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Nie występuje konieczność sporządzania odrębnej umowy. Umowa o świadczenie Usług upoważnia Money Beat Sp. z o.o. do przekazywania danych Użytkowników korzystających z Serwisu partnerom, których usługi są w nim zaprezentowane. Odnosi się to szczególnie do firm pożyczkowych.
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie przestać korzystać z Usług udostępnionych przez Serwis. Skutki prawne, które wynikają z zakończenia korzystania z Usług, są określone przez bezwzględnie i aktualnie obowiązujące rozporządzenia prawa. Przepisy prawne są właściwe z racji prawnego charakteru świadczonej usługi i okoliczności faktycznych.
 3. Z zastrzeżeniem pkt., który znajduje się poniżej, umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana automatycznie. Nie ma konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z momentem opuszczenia przez Użytkownika Serwisu, który udostępnia niniejsze Usługi.
 4. Umowa o świadczenie Usług newslettera jest rozwiązana wraz z momentem złożenia przez Użytkownika Serwisu oświadczenia o rezygnacji z usług, które są mu świadczone. Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej bądź przesłana przez e-mail z konta, z którego Użytkownik zarejestrował się w Serwisie.

USŁUGI

 1. Główną funkcją oferowaną przez Serwis jest możliwość złożenia wniosku pożyczkowego do współpracującej firmy pożyczkowej poprzez poprawne uzupełnienie formularza pożyczkowego w Serwisie.
 2. Użytkownik będzie miał również dostęp do Usług:
 1. a) otrzymania szczegółowej oferty Pożyczki,
 2. b) otrzymania informacji o statusie swojego wniosku pożyczkowego
 3. c) w przypadku decyzji pozytywnej wydanej przez Partnera, możliwość otrzymania oraz wglądu do dokumentów wymaganych do uruchomienia Pożyczki,
 4. d) zawarcia umowy Pożyczki,
 1. Za możliwość korzystania z Usług Serwis nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat.
 2. W celu skorzystania z odpłatnych usług dostępnych u Partnerów Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki regulującej zasady ewentualnego udzielania pożyczek przez partnerów Serwisu, przy czym zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki nie skutkuje automatycznym zawarciem Umowy Pożyczki, a jedynie umożliwia Użytkownikowi aplikowanie za pośrednictwem Serwisu o pożyczkę u partnerów Serwisu.
 3. W przypadku niedokończenia przez Użytkownika procesu składania wniosku o Pożyczkę Usługodawca ma prawo skontaktowania się z Użytkownikiem telefonicznie w celu zaproponowania pomocy w ukończeniu procesu składania wniosku o Pożyczkę

NEWSLETTER

 1. Użytkownik może otrzymywać newsletter przygotowany przez Money Beat Sp. z o.o. przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
 2. Za Usługę subskrypcji newslettera Serwisu nie pobierane są żadne opłaty. Jest to usługa dostępna dla każdego Użytkownika.
 3. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera. W tym celu musi potwierdzić rezygnację, tym samym informując o tym Money Beat Sp. z o.o.

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

 1. a) posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,
 2. b) posiadanie dostępu do ogólnodostępnej sieci Internet,
 3. c) włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript,
 4. d) przy aktywności w Serwisie za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga się posiadania przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 5. e) W celu bezpiecznego i prawidłowego korzystania z Serwisu, Usługodawca zaleca Użytkownikom posiadanie i aktualizowanie oprogramowania antywirusowego.

PLIKI COOKIES

 1. Witryny www używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez nasze firmy w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies, które są:
 6. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 7. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 8. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 9. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 10. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 11. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

7.Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady, które odnoszą się do ochrony danych osobowych Użytkownika niniejszego serwisu, określa „Polityka prywatności”.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Money Beat Sp. z o.o.

 1. Serwisu wymaga podawania przez Użytkownika danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych oraz niewprowadzających w błąd. Za skutki wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularzy w całości odpowiada Użytkownik. Szczególnie odnosi się to do sytuacji podania błędnych bądź nieprawdziwych danych.
 2. Money Beat Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie formularzy przez Użytkownika. Szczególnie nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie, których dane mogły zostać zamieszczone w formularzach udostępnianych przez Serwis bez wyrażenia ich wiedzy i zgody.
 3. Money Beat Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Serwisu, jeśli przyczyny nie są od niego zależne. W celach bezpieczeństwa bądź z innych przyczyn Money Beat Sp. z o.o. może na jakiś czas zawiesić dostęp do Serwisu. Następuje to na okres niezbędny do wyeliminowania powstałych zagrożeń czy nieprawidłowości. Money Beat Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za czasowe zawieszenie dostępu do Serwisu.
 4. Money Beat Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za niezgodne z postanowieniami Regulaminu korzystanie z Serwisu przez jego Użytkowników.
 5. Użytkownicy nie mogą dostarczać bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych bądź wprowadzających w błąd treści, a także treści zawierających wirusy bądź mogących spowodować zakłócenia bądź uszkodzenia w systemach komputerowych.
 6. W przypadku otrzymania przez Money Beat Sp. z o.o. wiarygodnej wiadomości o niezgodnym z prawem charakterze przechowywanych danych, które są dostarczone przez Użytkownika, Money Beat Sp. z o.o. może zablokować dostęp do nich. Nie ponosi również odpowiedzialności za Użytkowników i za szkody, które powstały przez uniemożliwienie dostępu do bezprawnych treści.
 7. Wiarygodna wiadomość o zaistnieniu danych o bezprawnym charakterze, Money Beat Sp. z o.o. informuje Użytkownika o prawdopodobnym zamiarze zablokowania do nich dostępu.
 8. Jeśli Użytkownik dostarczy treści i dane o charakterze omówionym powyżej, Money Beat Sp. z o.o. ma prawo wystąpić z żądaniem uzyskania roszczenia odszkodowawczego bezpośrednio od konkretnego Użytkownika. Zasady tego postępowania określa Kodeks cywilny.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Money Beat Sp. z o.o. informuje, że w Serwisie znajdują się dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, a także inne dobra niematerialne, które są przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Wybrany przez Serwis wybór oraz układ prezentowanych w nim treści, jest samoistnym przedmiotem ochrony prawno-autorskiej.
 2. Prawa autorskie do informacji oraz materiałów, które są udostępnione na stronach internetowych Serwisu, a także znaki towarowe, należą do Money Beat Sp. z o.o.
 3. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści jedynie w zakresie osobistego użytku. Korzystanie z niniejszych treści oraz rozporządzanie nimi, które wykracza poza ramy osobistego użytku, wymaga stosownej zgody wyrażonej przez Money Beat Sp. z o.o. bądź inny uprawiony do tego podmiot.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik korzystający z Serwisu może zgodnie z przysługującym mu prawem składać reklamacje w sprawach odnoszących się do Usług, które oferuje. Wszelkie reklamacje co do korzystania z Serwisu, muszą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: info@pankredyt.pl.
 2. W reklamacji powinny zawierać się: oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny) oraz opis problemu, który jest podstawą do złożenia reklamacji.
 3. Money Beat Sp. z o.o. zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 30 dni od momentu jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpoznana zgodnie z terminem, Money Beat Sp. z o.o. powiadomi Użytkownika, który ją złożył, o przyczynach składających się na opóźnienie i o przewidywanym terminie, w jakim reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail bądź adres korespondencyjny, o ile tak zostało wskazane w reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów, mówiących o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które są zawierane na jego podstawie, jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów, które powstają w związku ze stosowaniem Regulaminu albo wynikłych ze świadczenia usług drogą elektroniczną na jego podstawie, jest sąd właściwości ogólnej.
 3. W relacjach z Użytkownikiem w Serwisie używany jest język polski.

WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

 • Regulamin wszedł w życie z dniem 01.08.2015
 • Money Beat Sp. z o.o. zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym terminie.
 • Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia nie zdecyduje się na wypowiedzenie umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną.
 • W przypadku zmiany Regulaminu, zostanie on doręczony Użytkownikom przez umieszczenie go na stronie internetowej Serwisu bądź doręczenie wraz z newsletterem.
 1. Zasady ochrony danych osobowych wdrożone przez MoneyBeat Sp. z o.o. zostały uregulowane w Polityce Prywatności