Regulamin promocji

§1

Organizator

Organizatorem Promocji jest AdCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604185, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 5213800158

§2

Postanowienia ogólne

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

a) Wniosek o pożyczkę – oznacza wniosek Pożyczkobiorcy, złożony w sposób określony w Ramowej Umowy Pożyczki, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki;

b) Pożyczka NetCredit – pożyczka udzielona Pożyczkobiorcy pod marką NetCredit przez jakiegokolwiek Pożyczkodawcę;

c) Pośrednik – oznacza Spółkę Money Beat Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000401570 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, o kapitale zakładowym w wysokości: 6.000,00 zł, NIP 5223040140 , REGON 362678227 lub Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000401570;

d) Promocyjne Warunki Spłaty – oznaczają możliwość spłaty przez Pożyczkobiorcę pierwszej Pożyczki udzielonej pod marką NetCredit po zawarciu niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki bez konieczności zapłaty Prowizji oraz Odsetek, z zastrzeżeniem terminowej spłaty tej Pożyczki przez Pożyczkobiorcę;

e) Serwis – oznacza stronę internetowa Pośrednika znajdującą się pod adresem http://www.pankredyt.pl, na której Pożyczkobiorca rejestruje się elektronicznie, składa Wniosek i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą;

f) Dzień Spłaty – dzień w którym Klient powinien uregulować swoje zobowiązanie wobec Pożyczkodawcy.

§3

Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

 1. Promocja trwa od 08 stycznia 2018 roku do odwołania. Pożyczkodawcy przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym Pożyczkodawca będzie każdorazowo informował poprzez Serwis.
 2. Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne ubiegająca się o pożyczkę, które w sposób określony w pkt. 5 Ramowej Umowy Pożyczki dokonały rejestracji w Serwisie tj. na stronie http://www.pankredyt.pl począwszy od dnia 08 stycznia 2018 r.
 3. Jednocześnie warunkiem uczestnictwa w promocji jest nieposiadanie wcześniej pożyczki NetCredit. Wcześniejsze uzyskanie przez daną osobę fizyczną Pożyczki udzielonej przez spółkę Net Credit Sp. z o.o. (KRS 0000401570) oraz Payday Loans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (KRS 0000485889) wyklucza możliwość jej udziału w niniejszej Promocji.
 4. Pierwsza Pożyczka NetCredit udzielona Pożyczkobiorcy zostaje udzielona z zastosowaniem Promocyjnych Warunków Spłaty, które oznaczają zwolnienie Pożyczkobiorcy z obowiązku zapłaty Prowizji oraz Odsetek związanych z Pożyczką Net Credit.
 5. Warunkiem możliwości korzystania przez Pożyczkobiorcę z Promocyjnych Warunków Spłaty jest złożenie Wniosku o pożyczkę za pośrednictwem Serwisu oraz dokonanie przez Pożyczkobiorcę terminowej spłaty Pożyczki, rozumiane jako spłata Pożyczki najpóźniej w Dniu Spłaty wynikającym z Umowy.
 6. Pożyczka udzielona w ramach Promocyjnych Warunków Spłaty, o którą aplikuje Pożyczkobiorca nie może przekroczyć kwoty 3000 zł, a okres kredytowania wynosi 30 dni.
 7. Złożenie Wniosku o udzielenie Pożyczki w ramach Promocyjnych Warunków Spłaty przed lub po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji i wniosek ten będzie rozpatrywany zgodnie ze standardową ofertą Pożyczkodawcy.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie Spółki, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.

§4

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Spółka ma prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania promocji oraz do aktualizacji jej warunków.