Jak napisać umowę pożyczki?

Umowa pożyczki pieniędzy to dokument sporządzany pomiędzy dającym a biorącym pożyczkę. Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie cywilnym, dający zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy bądź rzeczy określonych co do gatunku. Umowa pożyczki powinna zawierać kilka niezbędnych elementów. Co można do nich zaliczyć?

Umowa pożyczki-co to jest?

Umowę pożyczki, na przykład pożyczki online, definiują przepisy prawne zawarte w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 720 Umowa pożyczki Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający, czyli pożyczkodawca, zobowiązuje się przekazać na własność biorącego, czyli pożyczkobiorcy, daną kwotę pieniędzy bądź rzeczy określone co do gatunku. Biorący z kolei zobowiązuje się oddać tę samą ilość pieniędzy bądź rzeczy tej samej jakości.

Umowa pożyczki to dokument pozwalający na przeniesienie rzeczy bądź środków finansowych na biorącego. Istotny jest jednak tutaj fakt, iż zasilenie jego majątku ma charakter tymczasowy. Umowa pożyczki stanowi umowę konsensualną oraz dwustronnie zobowiązującą. Jej skuteczne zawarcie wiąże się ze zgodą obu stron bez żadnych dodatkowych czynności, takich jak wydanie przedmiotu umowy.

Jak napisać umowę pożyczki?

Umowa pożyczki pieniężnej to dokument, który powinien zostać sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności dla celów dowodowych (ad probationem), jeśli dający przenosi na biorącego kwotę przekraczającą 1000 zł. Umowa pożyczki powinna składać się z kilku następujących elementów:

 • strony umowy, czyli pożyczkodawca i pożyczkobiorca,
 • szczegółowy opis przedmiotu umowy,
 • czas trwania umowy pożyczki,
 • koszty pożyczki,
 • termin zwrotu zobowiązania finansowego,
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki,
 • wcześniejsza spłata pożyczki,
 • przedłużenie terminu spłaty pożyczki,
 • konsekwencje nieterminowego regulowania pożyczki,
 • reklamacja,
 • podpisy stron umowy.

W umowie pożyczki należy jasno sprecyzować strony umowy, czyli dającego i biorącego pożyczkę. Jeżeli stronami dokumentu są osoby fizyczne, należy w umowie umieścić dane z dowodów osobistych. Jeśli natomiast umowę sporządza się pomiędzy przedsiębiorcami, niezbędne jest wpisanie numerów NIP, KRS oraz REGON firm.

W opisie przedmiotu umowy należy zawrzeć kwotę, na jaką opiewa pożyczka oraz czas jej spłaty. Trzeci punkt, który stanowi czas trwania dokumentu, powinien zawierać dokładną datę jego sporządzenia oraz zakończenia obowiązywania. W kosztach pożyczki należy umieścić szczegółowe opłaty związane z otrzymanym zobowiązaniem. Punkt ten powinien zawierać:

 • odsetki,
 • prowizję,
 • ubezpieczenie pożyczki,
 • opłatę przygotowawczą bądź operacyjną.

Niektóre instytucje pozabankowe wymagają od pożyczkobiorców zabezpieczenia spłaty pożyczki. Może ono przybrać formę poręczenia, zastawu bądź weksla. To również powinno znaleźć się w umowie pożyczki. Co istotne w dokumencie mogą się również znaleźć informacje odnośnie zabezpieczeń długu.

Odstąpienie od umowy pożyczki

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, pożyczkodawca ma możliwość odstąpienia od umowy pożyczki. Taka opcja jest dostępna, jeżeli dający pożyczkę ma podstawy do stwierdzenia, iż pożyczkobiorca nie będzie w stanie jej zwrócić z powodu złego stanu majątkowego. Pożyczkodawca nie ma prawa skorzystać z takiej możliwości, jeśli w momencie zawierania umowy znał stan majątkowy biorącego bądź z łatwością mógł się o tym dowiedzieć.

Stan majątkowy pożyczkobiorcy to całokształt jego sytuacji materialnej, czyli relacje zachodzące pomiędzy aktywami, a pasywami. Należy mieć na uwadze fakt, iż obowiązek sprawdzenia stanu majątkowego biorącego spoczywa na pożyczkodawcy. Przepisy prawne nie określają formy odstąpienia od umowy pieniędzy. Jeżeli jednak sporządzono ją w formie pisemnej, w taki sam sposób należy stworzyć umowę odstąpienia.

Wypowiedzenie umowy pożyczki

Wypowiedzenie umowy pożyczki jest jednostronnym oświadczeniem woli. Oznacza to, że pożyczkodawca domaga się zwrotu pożyczki. Przepisy prawne nie określają sposobu, w jaki powinno zostać sporządzone wypowiedzenie umowy pożyczki. Jeśli umowa pożyczki pieniędzy ma formę pisemną, w taki sam sposób należy sporządzić jej wypowiedzenie.

Zgodnie z art. 723 Kodeksu cywilnego, wypowiedzenie umowy pożyczki wiąże się z umowami, które zostały zawarte na czas nieokreślony. Wówczas dający pożyczkę jest zobowiązany złożyć oświadczenie dotyczące wypowiedzenia obowiązywania dokumentu. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, dłużnik musi zwrócić pożyczkę w ciągu 6 tygodni od momentu wypowiedzenia umowy przez pożyczkodawcę.