Monit – co to jest i ile kosztuje?

Monit to ponaglenie, które wierzyciel wysyła pożyczkobiorcy zalegającemu ze spłatą zobowiązania finansowego. Wyróżnia się następujące rodzaje monitów: elektroniczny, telefoniczny i pisemny. Koszt związany z wysłaniem monitu ponosi dłużnik. Cena monitu zależy od jego rodzaju i waha się od 2 do nawet 200 zł.

Monit – definicja

Monit to pisemne ponaglenie wysyłane do konsumenta. Ma ono na celu przypomnienie mu o fakcie dotyczącym upływu czasu, w którym to miał dokonać uregulowania zaciągniętego zobowiązania finansowego, pod postacią kredytu lub pożyczki przez internet. Monit jest oficjalnym przedsądowym wezwaniem do zapłaty.

Można stwierdzić, iż monit to polubowne działanie ze strony wierzyciela. Wysyłając dłużnikowi pisemne ponaglenie, firma pożyczkowa wysyła mu jednocześnie sygnał świadczący o chęci podjęcia próby rozwiązania problemu przed wstąpieniem na drogę sądową.

Ważne! Niektóre firmy pożyczkowe, przed wysłaniem dłużnikowi monitu, w pierwszej kolejności podejmują próby telefonicznego kontaktu. Mają one na celu ustalenie przyczyny opóźnienia w spłacie otrzymanego zobowiązania. Takie działania określa się mianem monitoringu płatności. Ignorowanie monitów może być nieprzyjemne w skutkach. Jeżeli między stronami nie dojdzie do polubownego rozwiązania sprawy długu, wówczas do gry może wkroczyć komornik.

Pisemne ponaglenie – podstawy prawne

Kwestię niespłacenia zaciągniętego zobowiązania finansowego w terminie regulują przepisy prawne zawarte w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawa bankowego.

Art. 110
Bank może pobierać przewidziane w umowie prowizje i opłaty z tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności, w tym także opłaty za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę osobom, organom i instytucjom […].

Ważne! Wejście w życie ustawy antylichwiarskiej, czyli Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, a także innych ustaw, wprowadziło również istotne zmiany w Ustawie z dnia 12 maja 2011 roku. Koszty związane z opóźnieniami w spłacie zobowiązań finansowych, w tym także wysyłanych monitów, nie mogą być większe niż maksymalne odsetki za opóźnienie.

Art. 33a
W przypadku, gdy łączna wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu,o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 11, oraz odsetek za opóźnienie naliczonych konsumentowi przekracza kwotę odpowiadającą kwocie odsetek maksymalnych za opóźnienie […],należy się tylko kwota opłat i odsetek odpowiadająca kwocie tych odsetek maksymalnych za opóźnienie.

Rodzaje monitów

Wyróżnia się kilka rodzajów ponagleń do zapłaty. Istnieją następujące rodzaje monitów:

 • monit pisemny,
 • monit telefoniczny,
 • monit elektroniczny.

Monit pisemny to ponaglenie wysyłane do dłużnika listem, zwykle poleconym. Ten rodzaj pisemnego przypomnienia o uregulowaniu pożyczki jest uważany za najbardziej znaczący. Może on bowiem stanowić formę przedsądowego wezwania do zapłaty. Monit pisemny jest wysyłany dłużnikowi zwykle w ciągu 30 – 40 dni od momentu terminu spłaty przewidzianego w umowie pożyczki.

Monit telefoniczny to rodzaj monitu, który jest wysyłany do dłużników nieodpowiadających na monity elektroniczne. Ponaglenie w formie elektronicznej stanowi z kolei najczęściej spotykaną formę upomnienia. Jest wysyłane w formie emaila bądź wiadomości sms i zwykle stosuje się je w pierwszej kolejności ze względu na szybkość dotarcia do dłużnika.

Ile kosztuje monit?

Opłatę za każdy wysłany monit pokrywa osoba, do której ponaglenie jest wysyłane, czyli dłużnik. Koszt monitu jest zależny od danej firmy pożyczkowej oraz od rodzaju wysłanego przypomnienia o płatności. Najtańszym rodzajem monitu jest monit elektroniczny. Koszt jednego wysłanego monitu wynosi od 2 do 5 zł.

Firmy pożyczkowe wysyłające dłużnikowi monit telefoniczny, pobierają za tę usługę opłatę w wysokości od 10 do 50 zł. Należy mieć na uwadze fakt, iż niektóre firmy pożyczkowe naliczają opłatę za ten rodzaj monitu, mimo że pożyczkobiorca nie odebrał telefonu. Za wysłanie ponaglenia w formie pisemnej, dłużnik zapłaci od 20 do nawet 200 zł.

Przypomnienie o płatności, czyli jak napisać monit?

Pisemne przypomnienie o płatności, które wierzyciel wysyła dłużnikowi, powinno się składać z kilku następujących elementów:

 • szczegółowych danych adresowych wierzyciela, czyli firmy pożyczkowej,
 • danych adresów dłużnika, czyli pożyczkobiorcy,
 • numeru umowy pożyczkowej bądź innego dokumentu potwierdzającego zaciągniętą pożyczkę (np. faktury),
 • wyraźnego wezwania do uregulowania zaciągniętego zobowiązania finansowego (np. „Na podstawie art. 455 oraz art. 476 Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 121) wzywamy do uregulowania należnej sumy zgodnie z poniższym zestawieniem…”),
 • kwoty zadłużenia (bez doliczonych odsetek za opóźnienie spłaty),
 • informacji o nieprzekraczalnym terminie uregulowania zobowiązania,
 • numeru konta bankowego firmy pożyczkowej, na które dłużnik ma przelać wskazaną kwotę,
 • ostrzeżenia mówiącego o możliwości przeniesienia sprawy na drogę sądową.

Co należy zrobić po otrzymaniu monitu?

Osoba, która otrzymała monit przypominający o uregulowaniu zobowiązania finansowego, powinna jak najszybciej na niego odpowiedzieć. Można tego dokonać, wykonując telefon na Infolinię firmy pożyczkowej bądź w bardziej oficjalnie formie – na wskazany adres instytucji pozabankowej wysłać stosowne pismo. Kolejny krok to dokonanie zaległej wpłaty na wskazany w monicie numer konta bankowego.

Jeżeli dłużnik tego nie dokona, wierzyciel wyśle kilka kolejnych monitów, za które koszt poniesie pożyczkobiorca. Brak reakcji na następne ponaglenia może doprowadzić do przeniesienia sprawy na drogę sądową. Pożyczkobiorca powinien mieć również na uwadze fakt, iż każde nieuregulowane zobowiązanie finansowe prowadzi do umieszczenia informacji na jego temat w bazach dłużników, np. w BIK – u.